Stručna tijela

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom KCCG-a obrazovan je Medicinski odbor kao stručni i savjetodavni organ čijim radom rukovodi direktor Centra za nauku.

Medicinski odbor:

– odlučuje o pitanjima stručnog rada ustanove,
– predlaže stručne osnove za program rada i razvoja ustanove,
– daje saglasnost na programe svih oblika stručnog i naučnog usavršavanja,
– daje mišljenja na obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika,
– daje saglasnost na uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u redovni obim zdravstvenih djelatnost,
– i druge poslove utvrdene zakonom i Statutom.

Medicinski odbor se sastaje najmanje jedanput mjesečno i podnosi tromjesečni i godišnji izvještaj o svom radu direktoru zdravstvene ustanove.

Predsjednik

Doc. dr Snežana Vujošević, VD direktor Centra za nauku

Članovi

– Dr Ljiljana Radulović, direktor Kliničkog centra Crne Gore

Dr sc. med. Zoran Terzić , medicinski direktor Kliničkog centra Crne Gore

– Prof. dr Ranko Lazović, Načelnik centra za abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Crne Gore

– Prof. dr Miodrag Radunović, Medicinki fakultet CG

– Prof. dr Žarko Dašić, Klinički centar Crne Gore

– Doc. dr Olivera Miljanović, Klinički centar Crne Gore

Prof. dr Antoneta Adžić, Klinički centar Crne Gore

Dr Tatjana Perunović Jovanović, Klinički centar Crne Gore

Dr Đorđije Šaranović, Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Dr Srđan Đuranović, Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Uloga

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom KCCG-a obrazovan je Etički komitet.

Etički komitet:
– prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove,
– daje mišljenje o etičkim aspektima naučnih ispitivanja i istraživanja u zdravstvenoj ustanovi,
– odobrava naučna istraživanja u zdravstvenoj ustanovi,
– odobrava klinička ispitivanja ljekova i medicinskih sredstava i prati njihovo sprovodenje,
– daje saglasnost na uvođenje novih genetičkih ispitivanja i prikupljanje genetičkih podataka i uzoraka,
– daje saglasnost na uzimanje bioloških uzoraka i njihovo korišćenje u medicinske i naučno-nastavne svrhe,
– daje saglasnost na uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u redovni obim zdravstvene zaštite,
– i druge poslove utvrdene zakonom i Statutom.

Sastav
Predsjednik

– Dr Marija Krnjević, spec. anesteziologije sa reanimatologijom

Članovi

– Dr Mileva Mašanović, spec. kliničke farmakologije, ćlan
– Dr Vojislav Miketić, spec. ginekologije, član
– Dipl. pravnik Ivana Martić, savjetnik u Osnovnom sudu u Podgorici, član
– Prof. dr Zorica Leka, profesor Metalurško tehnološkog fakulteta , Univeziteta Crne Gore, član

– Sekretar
Dipl. ecc. Olivera Globarević

Dokumenta za preuzimanje:

 1. Poslovnik o radu Etičkog komiteta
 2. SOP za rad Etičkog komiteta pri izvođenju kliničkih ispitivanja
 3. Obrazac br. 1
 4. Obrazac br. 2
 5. Obrazac br. 3
 6. Obrazac br. 4
 7. Obrazac-br.5
 8. Obrazac br. 6
 9. Obrazac br. 7
 10. Obrazac br. 8
 11. SOP Informisani pristanak ispitanika
 12. Molba za prekid trudnoće
 13. Odluka Etičkog komiteta o transplantaciji
Uloga

U cilju unaprjeđenja pružanja zdravstvenih usluga, u KCCG-u obrazovana je Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga početkom 2008 godine, tj. godinu dana prije nego je isto postala obaveza za sve zdravstvene ustanove, a na osnovu usvojenih izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite vrši monitoring i evaluaciju kvaliteta zdravstvene zaštite u Kliničkom centru Crne Gore.

Komisija predlaže mjere za unapređenje kvaliteta rada, daje mišljenja i predloge u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti i sprovodi druge mjere utvrđene statutom zdravstvene ustanove.

Sastav
Predsjednik

– dr Žanka Cerović, mr sc. med.

Članovi

-dr Miodrag Šoć

-dr Srđan Dedić

-dr Nikola Bakić

-Sanja Vojinović dipl. prav

Poslovnik o radu Komisije za kontrolu kvaliteta pruzanja zdravstvenih usluga u KCCG

U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Klinički centar je obrazovao Komisiju za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija.

Komisija predlaže mjere i aktivnosti radi sprečavanja mogućih i suzbijanja nastalih intrahospitalnih infekcija, utvrđuje godišnji akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekciji koji se podnosi direktoru Kliničkog centra.

Komisija se sastaje najmanje jedanput mjesečno a po potrebi odmah po saznanju za infekciju.

Sastav
Predsjednik

– Dr Ivana Đuković Savović, spec. infektologije (KCCG)

Članovi

– Dr sc. med Zoran Terzić, medicinski direktor (KCCG) – član, dr Ljiljana Radulović, direktorica KCCG, zamjenik člana
– Dr Milorad Čavić, Interna klinika (KCCG), član
– Dr Danojla Dakić, Institut za bolesti djece, član
– Dr Vesna Orlandić Čejović,  Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, član
– Dr Miro Knežević, specijalista epidemiologije, član
– Dr Ivana Joksimović, specijalista u Institutu za javno zdravlje Crne Gore,  član
– Ivana Popović, VMS, Glavna sestra KCCG, član
– Dragana Brnović, VMS, Odjeljenje za bolničku epidemiologiju, član
– Dr Slavko Savović, specijalista epidemiologije KCCG, član
– Dr Ivana Milić, specijalista epidemiologije, član

Sekretar
– Jelena Vušurović, VMS, Glavna sestra Odjeljenja za bolničku epidemiologiju

Na osnovu člana 23 Statuta Kliničkog centra Crne Gore, Odbor direktora na sjednici održanoj 20. 02. 2013. godine imenovao je Komisiju za rješavanje stambenih potreba zaposlenih, na period od četiri godine, u sastavu od sedam članova i njihovih zamjenika, iz redova predstavnika sindikalnih organizacija i zaposlenih KCCG-a.
Komisija radi na način i po postupku u skladu sa nadležnostima koje su definisane Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba.

Sastav
PREDSJEDNIK

– Dr Sreten Kavarić, mr sc. med.,
– Prim. dr Zoran Jovančević, zamjenik predsjednika

ČLANOVI

– Vera Kalezić, član,
– Veljko Nikić, zamjenik,

– Sunčica Adžić, član,
– Olivera Globarević, zamjenica,

– Jelica Ćeranić, član,
– Zorica Stanišić, zamjenica,

– Mr sc. med. fiz. Sonja Ivanović, član,
– Ing. Novo Govedarica, zamjenik

– Zorica Deretić, (predstavnik SO KCCG čiji je predsjednik dr Vladimir Pavicević), član,
– Željka Savković, medicinska sestra, zamjenica

– Žižić Biljana, ms, (predstavnik SOZ KCCG čiji je predsjednik dr Nebojša Brnović)
– Obradović Snežana, medicinska sestra, zamjenica

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top