Dan ljudskih prava

Svake godine 10. decembra svijet obilježava #DanLjudskihPrava, dan kada je 1948. Godine. Generalna skupština Ujedinjenih Nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Tako i ove godine podsjećamo na naslijeđe i nikad veću relevantnost Univerzalne deklaracije i pozivamo na neprestani aktivizam u borbi za ljudska prava.

Ovogodišnji slogan Dana ljudskih prava je „Dostojanstvo, sloboda i pravda za sve“. I Univerzalna deklaracija i Statut Svjetske zdravstvene organizacije ističnu zdravlje kao osnovno pravo za sve ljude. Nema dostojanstva, slobode i pravde bez zdravlja za sve. Pravo na zdravlje ne zavisi samo od dostupne i kvalitetne zdravstvene njege, već i od rodne ravnopravnosti i ostvarivanja drugih ljudskih prava, uključujući hranu, obrazovanje, stanovanje i pristup bezbjednoj vodi i kanalizaciji. Pravo na zdravlje predstavlja i pravo na kontrolu nad svojim zdravljem i svojim tijelom, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena i djevojčica. Nasilje, uključujući i rodno zasnovano nasilje, uvijek predstavlja kršenje prava na zdravlje i može imati ozbiljne zdravstvene posljedice na živote žena i djece. Iako se na dan ljudksih prava, 10. decembra, završava #16danaaktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama ova borba se nastavlja.

Svako ima pravo na zdravlje bez obzira na rasu, boju kože, jezik, etničku pripadnost, pol, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, invaliditet, geografsku lokaciju, vjeru, političko ili drugo mišljenje, nacionalnost ili socijalno porijeklo, imovinski, socioekonomski ili drugi status. Svako treba da ima pristup zdravstvenim uslugama bez diskriminacije, na čemu se zasniva i pristup Kliničkog centra Crne Gore u pružanju zdravstvene njege i zaštite našim građanima.

Osnovna ljudska prava, proklamovana u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, a koja se temelje na intrinzičnom dostojanstvu svakog čovjeka, posljednjih godina su ipak na stalnom udaru.  Napredak u ljudskim pravima koji je ostvaren u skoro 75 godina od proglašenja Univerzalne deklaracije, ne znači da se borba za prava i jednakost ikada završava. Upravo s obzirom na mnoge preostale i novonastale izazove i globalnu reakciju na ljudska prava, Univerzalna deklaracija je danas relevantnija nego ikad.

Kad god i gdje god da su univerzalne vrijednosti čovječanstva narušene, to znači da smo svi u većem riziku. Ljudska prava, kada se primjenjuju, djeluju kao tlocrt za konkretnu akciju ka razvoju, miru i sigurnosti, i najvišem mogućem dostupnom ostvarenju kavliteta zdravlja za sve. U svojoj preambuli, Univerzalna deklaracija naglašava da su „priznavanje urođenog dostojanstva, i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svijetu“. To su vrijednosti kojima i mi, u Kliničkom centru Crne Gore težimo, i za koje se u svom radu svakodnevno borimo.

Podijeli objavu

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top