Zaštitnik prava pacijenata

Ostvarenje prava pacijenata u smislu zaštite prava na zdravstvenu zaštitu u Kliničkom centru jasno je definisan i prije donošenje Zakona o pravima pacijenata, koji je usvojen u julu 2010. godine. Značaj ovog pitanja prepoznao je i menadžment KC, tako da je više od četiri godine naša ustanova imala zaposlenog zaduženog za rad sa strankama koje
su željele da se obrate rukovodstvu ustanove.

Pacijenti koji smatraju da je povrijeđeno ili ugroženo njihovo zakonom zagarantovano pravo, prilikom korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu u okviru Kliničkog centra Crne Gore, mogu se obratiti Zaštitniku prava pacijenata usmeno, u pisanoj formi ili putem mejla.

Klinicki centar Crne Gore
Zaštitnik prava pacijenata
Alma Mutapčić, Spec. sms
E-mail: zpp@kccg.me
Ul. Ljubljanska bb, Podgorica
Tel.: +382 69 290 011

(primanje telefonskih poziva svakog radnog dana od 7 – 15 h)
Prijem starnaka svakog radnog dana od 8 – 13 h

Zaštitnik prava pacijenata u roku od 3 dana od dana podnošenja prigovora obavještava podnosioca o sprovedenim postupcima. Obrazac prigovora može se preuzeti sa sajta Klničkog centra Crne Gore (https://kccg.me/zastitnik-prava-pacijenata/) ili lično kod zaštitnika prava pacijenata.

U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata:

• Anonimni prigovori se ne evidentiraju
• Prigovor može da podnese pacijent ili član njegove uže porodice
• Prigovor i odgovor kucaju se u tri primjerka i predaju neposredno u arhivu Klinickog centra
• Predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor odnosi
• Odgovor se upucuje podnosiocu prigovora najkasnije u roku od tri dana od podnošenja prigovora
• Odgovor se daje kao: mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava
• Ako je direktor Klinickog centra ili Zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, i time spriječio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenata – to se konstatuje u odgovoru na prigovor
• Pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji.

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top