Zaštitnik prava pacijenata

Ostvarivanje prava pacijenata u smislu zaštite prava na zdravstvenu zaštitu u Kliničkom centru jasno je definisan i prije donošenje Zakona o pravima pacijenata, koji je usvojen u julu 2010. godine. Značaj ovog pitanja prepoznao je i menadžment KCCG, tako da je više od četiri godine naša ustanova imala zaposlenog zaduženog za rad sa strankama koje su željele da se obrate rukovodstvu ustanove.

Pacijenti koji smatraju da je povrijeđeno ili ugroženo njihovo zakonom zagarantovano pravo, prilikom korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu u okviru Kliničkog centra Crne Gore, mogu se obratiti Zaštitniku prava pacijenata usmeno, u pisanoj formi ili putem mejla.

Klinički centar Crne Gore
Zaštitnik prava pacijenata
Alma Mutapčić, Spec. sms
Suad Hajdarpašić, dipl. pravnik

E-mail: zpp@kccg.me
Ul. Ljubljanska bb, Podgorica
Tel.: +382 69 290 011

(primanje telefonskih poziva svakog radnog dana od 7 – 15 h)
Prijem starnaka svakog radnog dana od 8 – 13 h

Zaštitnik prava pacijenata u roku od 3 dana od dana podnošenja prigovora obavještava podnosioca o sprovedenim postupcima. Obrazac prigovora može se preuzeti sa sajta Kliničkog centra Crne Gore (https://kccg.me/zastitnik-prava-pacijenata/) ili lično kod zaštitnika prava pacijenata.

U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata:

 • Anonimni prigovori se ne evidentiraju
  • Prigovor može da podnese pacijent ili član njegove uže porodice
  • Prigovor i odgovor kucaju se u tri primjerka i predaju neposredno u arhivu Kliničkog centra Crne Gore
  • Predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor odnosi
  • Odgovor se upućuje podnosiocu prigovora najkasnije u roku od tri dana od podnošenja prigovora
  • Odgovor se daje kao: mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava
  • Ako je direktor Kliničkog centra ili Zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, i time spriječio štetne posljedice ili ugrožavanje prava pacijenata – to se konstatuje u odgovoru na prigovor
  • Pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top