Centar za nauku - Konkursi

INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe JZU KliničkI centar Crne Gore

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 14. 6. 2024. godine raspisala je interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

Dokumentacija po internom oglasu se može predati zaključno sa 24. 6. 2024. godine.

Naknadno dostavljena i nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 14. juna 2024. godine u dnevnoj novini Vijesti (str. 10) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

KONKURS Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore za izbor mentora

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 15. aprila 2024. godine u dnevnoj novini Vijesti (str. 11) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 16. 6. 2023.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje Rang listu po javnom konkursu od 16. 6. 2023. godine za odobravanje specijalizacije iz Sudske medicine.

Rang lista

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 12. 6. 2023.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje rang lisu kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu od 12. juna 2023. godine

Rang lista

INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 06.07.2023. godine raspisala je interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

Dokumentacija po internom oglsu se može predati zaključno sa 14.07.2023. godine.

Naknadno dostavljena dokumentacija se neće razmatrati.

Doktori specijalisti radiologije, koji su završili osnovne i akademske studije i specijalizaciju u Crnoj Gori su u obavezi da nostrifikuju diplome.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 12. juna 2023. godine u dnevnoj novini Vijesti (str. 13) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 24. 5. 2023. godine raspisala je interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

Dokumentacija po internom oglsu se može predati zaključno sa 1. 6. 2023. godine.

Naknadno dostavljena dokumentacija se neće razmatrati.

Doktori specijalisti radiologije, koji su završili specijalizaciju u Crnoj Gori su u obavezi da nostrifikuju diplomu o završenom specijalističkom ispitu

 

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 11. 8. 2022.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje rang lisu kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu od 11. avgusta 2022. godine

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 11. avgusta 2022. godine u dnevnoj novini Vijesti (str. 26) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 8. jula 2022.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje RANG LISTU kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu od 8. jula 2022. godine.


KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 8. jula 2022. godine u dnevnoj novini Vijesti (str. 17) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.


INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 07.07.2022. godine raspisala je interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.
Dokumentacija po internom oglsu se može predati zaključno sa 15.07.2022. godine.
Naknadno dostavljena dokumentacija se neće razmatrati.
Doktori specijalisti radiologije, koji su završili specijalizaciju u Crnoj Gori su u obavezi da nostrifikuju diplomu o završenom specijalističkom ispitu.


Konačna rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 1. novembra 2021.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje RANG LISTU kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu objavljenom u dnevnoj novini Pobjeda (str. 30) od 1. novembra 2021. godine.

NAPOMENA: Za specijalizacije iz oblasti infektologije za potrebe Infektivne klinike, specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i specijalizaciju iz oblasti anesteziologije, reanimatologije i terapije bola za potrebe Klinike za blesti srca NIJE BILO PRIJAVLJENIH KANDIDATA.

 

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU KliničkicentarCrne Gore – Podgorica, dana 1. novembar 2021. godine u dnevnojnoviniPobjeda (str. 30) raspisao je konkurszaodobravanjespecijalizacijezdravstvenimradnicimaizdravstvenimsaradnicima.

Konkurs za odobravanje specijalizacija – Pobjeda 1. novembar 2021. godine

 

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 27. avgusta 2021. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 27) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.


Konačna rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 23. juna 2021.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje RANG LISTU kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu objavljenom u dnevnoj novini Pobjeda (str. 30) od 23. juna 2021. godine.

Rang lista specijalizanata po konkursu od 23. 6. 2021.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 23. juna 2021. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 30) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica

Na osnovu člana 104 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20 i 8/21), člana 19 Statuta JZU Klinički centar Crne Gore, Saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore broj: 1-502/21-385/13 od 04.03.2021. godine i člana 29 Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje interni oglas za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 25. decembra 2020. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 39) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Klinike za psihijatriju.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 25. decembra 2020. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 39) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Klinike za psihijatriju.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 13. novembra 2020. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 30) raspisao je konkurse za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Centra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku i Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

 Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-502/20-1359/2 od 11. 06. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

 Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-502/20-1359/2 od 11. 06. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

 Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-502/20-1359/2 od 11. 06. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 1-502/20-615/7 od 06. 07. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 15. oktobra 2020. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 29) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/67 od 09. 09. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/67 od 09. 09. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/67 od 09. 09. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-685/34 od 07. 08. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

KONKURS za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, stavio je van snage konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, broj 03/01-18312/3 od 17. avgusta 2020. godine, koji je bio objavljen u dnevnoj novini Pobjeda dana, 20. avgusta 2020. godine, za potrebe Klinike za psihijatriju – specijalizacija iz oblasti kliničke psihologije, i dana 28. avgusta 2020. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 23) raspisao novi tekst konkursa.

KONKURS za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 20. avgusta 2020. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 30) raspisao je ispravljeni tekst konkursa za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

KONKURS za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 12. avgusta 2020. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 31) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 6-112/20-1747/2 od 28. 07. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 1-502/20-615/7 od 06. 07. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List CG“, br. 39/16, 2/17, 44/18, 24/19), saglasnosti Ministarstva zdravlja CG br: 1-502/20-615/7 od 06. 07. 2020. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje uže specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 16. juna 2020. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 28) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Klinički centar Crne Gore objavljuje I N T E R N I O G L A S za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Interne klinike.

Konačna rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 14. 11. 2019.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje RANG LISTU kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacije iz Vaskularne hirurgije i Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije po Konkursu objavljenom u dnevnoj novini Pobjeda od 14. 11. 2019. godine.

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu 04.11.2019. godine

Konačna RANG LISTA za odobravanje specijalizacija po Konkursu od 04. novembra 2019. godine, objavljena 25. novembra 2019. godine.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 14. novembra 2019. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 25) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu 01.10.2019. godine

Konačna RANG LISTA za odobravanje specijalizacija po Konkursu od 1. oktobra 2019. godine, objavljena 06. novembra 2019. godine

KONKURS za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 04. novembra 2019. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 26) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

KONKURS za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 01. oktobra 2019. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 25) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Na osnovu član 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. List RCG“, br. 39/04 I Sl. List RCG “br: 14/10, “Sl. RCG” br 73/10, Sl. List RCG” br. 40/11, “Sl. List RCG” br 3/16 I “Sl. List RCG” br 2/17), Plana stručnog i naučnog usavršavanja za 2018/19., saglasnosti Ministrastva zdravlja Crne Gore br: 133 – 108/2019 od 11 09. 2019. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju KCCG, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list CG” br. 39/04, “Sl. list CG“ br: 14/10, “Sl. list CG“ br: 73/10, “Sl. list CG“ br: 40/11, “Sl. list CG“ br: 3/16 i “Sl. list CG“ br: 2/17 ), Plana stručnog i naučnog usavršavanja za 2016/17. godinu, Saglsnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore br: 133-108/2019 od 11. 09. 2019. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju Kliničkog centra Crne Gore, objavljuje se INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 22. 02. 2019.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje RANG LISTU kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacije iz Neurologije po Konkursu objavljenom u dnevnoj novini Pobjeda od 22. 02. 2019. godine na strani 21.

KONKURS za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 22. februara 2019. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 21) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 28. 12. 2018.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje RANG LISTU kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu od 28. 12. 2018. godine.

KONKURS za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 28. decembra 2018. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 19) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list CG” br. 39/04, “Sl. list CG“ br: 14/10, “Sl. list CG“ br: 73/10, “Sl. list CG“ br: 40/11, “Sl. list CG“ br: 3/16 i “Sl. list CG“ br: 2/17 ), Plana stručnog i naučnog usavršavanja za 2016/17. godinu, Saglsnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore br: 133-76/2018-2 od 23. 07. 2018. godine i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju Kliničkog centra Crne Gore, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 03. 05. 2018.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje RANG LISTU kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu od 03. 05. 2018. godine.

KONKURS za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 04. maja 2018. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 28) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima iz oblasti radiologije.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 24. marta 2018. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 23) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Rang lista za odobravanje specijalizacija po konkursu koji je objavljen 08. 09. 2017.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje RANG LISTU kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu od 08. 09. 2017. godine.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 8. septembra 2017. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 25) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za odobravanje specijalizacija

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za odobravanje specijalizacija

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe KCCG za 2017. godinu

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Statuta JZU Kliničkog centra Crne Gore i Saglasnosti Ministarstva zdravlja, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore za 2017. godinu.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 14. oktobra 2016. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 35) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima

Ponovljeni interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list CG” br. 03/2016), Plana stručnog i naučnog usavršavanja za 2015/16. godinu i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju Kliničkog centra Crne Gore i Odluke direktora KCCG (br: 03/01-14381 od 03.08. 2016. godine), objavljuje se P O N O V LJ E N I I N T E R N I O G L A S za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Konačne rang liste za specijalizacije po konkursu koji je objavljen 25. 06. 2016.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje KONAČNE RANG LISTE kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu od 25. 06. 2016. godine.

Objavljujemo preliminarne rang liste za specijalizacije po konkursu koji je objavljen 25. 06. 2016.

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata koji su konkurisali za odobravanje spezijalizacija po Konkursu od 25. 06. 2016. godine. Mole se zainteresovani kandidati da izvrše uvid u navedene liste i prijave Centru za nauku eventualne greške do petka, 29. 07. 2016. godine.
Takođe obavještavamo kandidate da se Klinički centar Crne Gore obratio svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori radi dobijanja obavještenja o tome da li je nekom od kandidata koji su konkurisali na predmetni konkurs već dodijeljena specijalizacija u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, što može uticati na konačne rang liste.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 25. juna 2016. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 28) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Objavljujemo preliminarne rang liste za specijalizacije po konkursu koji je objavljen 08. 04. 2016.

Objavljujemo preliminarne rang liste za specijalizacije po konkursu koji je objavljen 08. 04. 2016. Kandidati mogu izvršiti uvid u dokumentaciju do četvrtka 16.juna. 2016, nakon čega će biti donijete odluke o dodjeli specijalizacija.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 08. aprila 2016. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 29) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija za potrebe KCCG

Na osnovu člana 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list CG” br. 03/2016), Plana stručnog i naučnog usavršavanja za 2015/16. godinu i Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju Kliničkog centra Crne Gore, objavljuje se I N T E R N I O G L A S za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

Poziv za refundaciju troškova po osnovu sticanja zvanja doktora nauka u 2015. godini

Na osnovu člana 42. Pravilnika o stručnom i naučnom usavršavanju Kliničkog centra Crne Gore i pravila o načinu vrednovanja kriterijuma za refundaciju troškova za sticanje zvanja doktora nauka, objavljuje se POZIV za refundaciju troškova po osnovu sticanja zvanja doktora nauka u 2015. godini

Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija

Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija JZU Klinički centar Crne Gore objavljuje interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima.

Rezultati konkursa za specijalizacije – avgust 2015

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 4. avgusta 2015. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 27) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Interni oglas za odobravanje uzih specijalizacija.

Javna zdravstvena ustanova Klinički centar Crne Gore objavljuje interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

JAVNI POZIV – za realizaciju Projekta

„Stručno osposobljavanje ljekara uz rad u zdravstvenoj ustanovi”.
JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 16. maja 2015. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 22) objavio je JAVNI POZIV za realizaciju Projekta “Stručno osposobljavanje ljekara uz rad u zdravstvenoj ustanovi”.

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 23. okotobra 2014. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 32) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima.

PONOVLJENI INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 16. juna 2014. godine ponavlja interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Podorica. Na ranije objavljenom internom oglasu za dodjelu užih specijalizacije (05. maj 2014. godine), nije bilo zainteresovanih kandidata iz perinatologije (Klinika za ginekologiju i akušerstvo), neonatologije (Klinika za ginekologiju i akušerstvo), palijativne medicine i medicine bola (Klinika za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola), alergologije i kliničke medicine (Klinika za dermatovenerologiju) i onkologije (Klinika za urologiju i nefrologiju).

KONKURSI za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 03. maja 2014. godine u dnevnoj novini Pobjeda (str. 28) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima.

INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 30. aprila 2014. godine raspisao je interni oglas za odobravanje užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

KONKURSI za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 09. marta 2014. godine u dnevnoj novini Vijesti (str. 8) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima.

KONKURSI za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore Podgorica.

JZU Klinički centar Crne Gore – Podgorica, dana 09. marta 2014. godine u dnevnoj novini Vijesti (str. 8) raspisao je konkurs za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima.

Otvoren 51 konkurs za projekat unutar Sedmog okvirnog programa (FP7)

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

KONKURS za odobravanje specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici

Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici objavljuje Rang listu po javnom konkursu od 16. 6. 2023. godine za odobravanje specijalizacije iz Sudske medicine.

Rang lista

Scroll to Top