O nama

Misija

Kao referentna ustanova crnogorskog zdravstva, sprovodi visokospecijalizovanu dijagnostiku, liječenje, konsultativne, specijalističke i subspecijalističke preglede. Cilj Kliničkog centra je da korisnicima zdravstvenih usluga pruži kvalitetnu i optimalnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa savremenim medicinskim tokovima primjenom novih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Klinički centar taj cilj postiže stalnim razvojem profesionalnih i tehnoloških kapaciteta, što omogućava stvaranje operativnog i funkcionalnog sistema.

Vizija

Klinički centar uvođenjem novih medicinskih tehnologija, kontinuiranim edukacijama zaposlenih i investiranjem u savremenu medicinsku opremu, teži da postane vodeća zdravstvena ustanova ne samo u Crnoj Gori, već i regionu. Težimo da postavimo i dostignemo veće standarde sa ciljem da svi korisnici naših usluga dobiju najbolju zdravstvenu uslugu. Na taj način izgradićemo povjerenje svih kojima je potrebna zdravstvena zaštita, čime će biti učvršćena pozicija i imidž Kliničkog centra.

O nama

Klinički centar Crne Gore (KCCG) je referentna ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za cijelu Crnu Goru i sekundarnog nivoa za opštine Podgorica, Tuzi, Goluboci, Danilovgrad i Kolašin. U KCCG godišnje se liječi oko 40 hiljada bolesnika, dok se u Poliklinici obavi preko milion i 500 hiljada zdravstvenih usluga. U Centru za laboratorijsku dijagnostiku godišnje se uradi preko pet miliona analiza. Godišnje se obavi preko 13 hiljada operacija, preko dvije hiljade malih intervencija u Urgentnom centru, preko tri hiljade porođaja i preko 10 hiljada dijaliza. Sve to postižemo zahvaljujući dobroj organizaciji rada i angažmanu preko dvije hiljade i trista zaposlenih, od čega 260 specijalista, 89 supspecijalista, 190 doktora na specijalizaciji, uz suport visokog i srednjeg medicinskog kadra, koji sa puno profesionalizma i posvećenosti obavljaju svoj izuzetno težak i odgovoran posao.

U Kliničkom centru Crne Gore danas se rutinski izvode najsloženiji hirurški zahvati, zaživio je transplantacioni program, a gotovo svakodnevno se usvajaju i uvode nove dijagnostičke i terapijske procedure. Zahvaljujući tome, Klinički centar danas stoji rame uz rame sa renomiranim evropskim zdravstvenim centrima, koji je osposobljen da kvalitetno i efikasno pruža najsloženije zdravstvene usluge, ne samo crnogorskim osiguranicima, već i pacijentima iz okruženja i šire.

Put do ovako modernog, tehnološki, prostorno i kadrovski osposobljenog Kliničkog centra, koji danas može da odgovori i najsloženijim zahtjevima i potrebama pacijenata, nije bio ni malo lak. U dugoj tradiciji ove ustanove, urađeno je mnogo na unapređivanju zdravlja i primjeni novih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Obezbjeđenje optimalne zdravstvene zaštite u KCCG zahtijeva stalni razvoj profesionalnih i tehnoloških kapaciteta i stvaranje operativnog i funkcionalnog sistema, koji se bazira na primjeni savremenih medicinskih tehnologija. Planskim ulaganjem u medicinsku edukaciju i razvojem usmjerenih stručnih obrazovnih programa znatno je podignut nivo ukupnog znanja i vještina i postignut razvoj visokospecijalizovanih medicinskih usluga koje se danas pružaju u KCCG. Tehnološkom ekspanzijom, koja predstavlja neophodan uslov kvalitetne zdravstvene usluge, KCCG je uspio da održi korak sa savremenim tokovima u medicini našeg doba.

Danas organizacionu strukturu KCCG čini 40 organizacionih cjelina,  među kojima su 16 klinika, Institut za bolesti djece sa dvije klinike, sedam centara, Operacioni blok, dvije specijalističke poliklinike za oblasti medicine i stomatologije, tri odjeljenja, kao i administrativne i tehničko-inženjerske službe i servise. U KC radi preko 2300 stalno zaposlenih, među kojima je 1700 zdravstvenih radnika, sa 89 doktora subspecijalista 260 doktora specijalista.

Postojeći kadrovski i tehnološki resursi omogućavaju suvereno sprovođenje zdravstvene djelatnosti u KCCG za najveći broj neophodnih dijagnostičkih i terapijskih procedura.

KCCG raspolaže zavidnim brojem medicinskih aparata visoke tehnologije, kao što su, između ostalih, tri aparata za magnetnu rezonansu, dvije gama kamere, dva angiografa, tri multislajsna i jedan jednoslajsni CT, aparat za osteodenzitometriju, aparat za razbijanje kamenca u bubregu…

Organizacione jedinice u kojima se liječe najugroženiji pacijenti, kao što su Odjeljenje centralne intenzivne terapije, Pedijatrijska intenzivna njega, Intenzivna njega za novorođenčad, Centar za kardiohirurgiju, Centar za grudnu hirurgiju, Intenzivna jedinica Interne klinike, Koronarna jedinica Centra za kardiologiju, Centar za dijalizu, opremljeni su savremenim medicinskim aparatima visoke tehnologije.

Savremena medicinska oprema prati i uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Pored toga, počela je primjena projekta telemedicine, koji je u prvoj fazi povezao KCCG sa opštim bolnicama u Beranama, Baru i Pljevljima. U sva četiri centra  obezbijeđeni su posebni prostori i savremeni uslovi za rad i mogućnost da ljekari dijagnostičke nalaze koji su urađeni u regionalnim centrima (npr. ultrazvuk, skener) odmah pošalju u jedinstvenu bazu, uz poštovanje svih zdravstvenih normi u razmjeni ličnih podataka pacijenata. Druga faza projekta obuhvata umrežavanje KCCG sa ostalim crnogorskim bolnicama, a nakon toga i sa centrima u regionu sa kojim KCCG ima potpisane sporazume o saradnji, a treća umrežavanje sa bolnicama u svijetu.

KCCG je i medicinski naučno-istraživački centar i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, KCCG posebnu pažnju posvećuje akademskom obrazovanju zaposlenih. Tako u našoj ustanovi danas radi preko 50 doktora medicinskih nauka, preko 50 magistra medicinskih nauka i tridesetak  profesora i docenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Ovo potvrđuje da je kadar KCCG najveći zdravstevni kapital u koji se ulagalo i u koji ćemo i u budućnosti ulagati, jer su oni garant kvaliteta zdravstvenih usluga.

Klinički centar Crne Gore, zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u kadar i opremu, danas stoji rame uz rame sa renomiranim evropskim zdravstvenim centrima, a u narednom periodu menadžment ustanove, zajedno sa zaposlenima, nastaviće da radi na unapredjenju uslova i tehnološkoj opremljenosti, kako bi crnogorski gradjani u svojoj zemlji dobili najkvalitetnije, najskuplje i najsloženije dijagnostičke i terapijske usluge. Cilj KCCG je da i u narednom periodu usvajanjem i primjenom novih znanja izvodimo najsavremenije i najzahtjevnije hirurške zahvate i terapijske procedure, što ovu ustanovu preporučuje da postanu renomirani regionalni centar, koji je osposbljen da zdravstvene usluge pruža, ne samo crnogorskim osiguranicima, već i pacijentima iz okruženja i šire.

Uprava

TELEFONSKA CENTRALA

+382 20 412 412

URGENTNI CENTAR

Tel.: +382 20 412 267

DIREKTOR

Dr Aleksandar Radović
Tel: +382 20 243 726
email: aleksandar.radovic@kccg.me

MEDICINSKI DIREKTOR

Dr Đorđije Krnjević
Tel: +382 20 243 726
email: djordjije.krnjevic@kccg.me

DIREKTOR CENTRA ZA NAUKU

Prof. dr Ljljana Vučković, direktorica
e-mail: ljiljana.vuckovic@kccg.me

POMOĆNIK DIREKTORA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Dipl. pravnik, Pavle Dragović email: pavle.dragovic@kccg.me

POMOĆNIK DIREKTORA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Dipl. ing. Aleksandar Arsović
email: aleksandar.arsovic@kccg.me

POMOĆNIK DIREKTORA ZA INŽENJERING I ODRŽAVANJE OPREME

Dipl. ing. Mirko Miranović
email:
mirko.miranovic@kccg.me

GLAVNA SESTRA

Ivana Popović
email: ivana.popovic1@kccg.me

POMOĆNIK DIREKTORA ZA KONTROLU KVALITETA PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA

POMOĆNIK DIREKTORA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Dipl. ecc. Julija Pupovac
Tel: +382 20 243 726
email: julija.pupovac@kccg.me

Odbor direktora

Dr Aleksandar Magdelinić, Klinički centar Crne Gore (predstavnik osnivača), predsjednik Odbora direktora

Email: aleksandarmagdelinic@kccg.me

Dr Tamara Tapušković, Klinički centar Crne Gore (predstavnica osnivača), zamjenica predsjednika

Email: tamara.tapuskovic@kccg.me

Dr Marinko Paunović, Klinički centar Crne Gore (predstavnik osnivača) – član

Email: marinko.paunovic@kccg.me

Dr Ana Savićević, Klinički centar Crne Gore (predstavnica osnivača) - član

Email: ana.savicevic@kccg.me

Prof. dr Saša Raičević, Klinički centar Crne Gore (predstavnik zaposlenih) - član

Email: sasa.raicevic@kccg.me

Dr sc. med. Aleksandar Đogo, Klinički centar Crne Gore (predstavnik zaposlenih) – član

Email: aleksandar.djogo@kccg.me

Dr Marko Terzić, (predstavnik zajednice opština) - član

Email: dental.studio.terzic@gmail.com

Petar Jocović, dipl. pravnik, Klinički centar Crne Gore – sekretar

Email: petar.jocovic@kccg.me

Izvještaji i pravna akta

Kontaktirajte nas

Uvijek smo Vam na raspolaganju

Scroll to Top